RSS

Stadgar

Stadgar för Svenska Newfounlandshundklubben (SNK)..
Antagna 2012-04-14 Fastställda 2012-03-09 Gällande från 2012-04-14

Inledning

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

Svenska Newfoundlandshundklubben (SNK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i SNK ingående rasen och uppgifterna.

SNKs verksamhet omfattar den ras för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SNK.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.

I den mån stadgar för SNK strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

§ 1 Mål

För Svenska Newfoundlandshundklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rashundar.

Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.

Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.

Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet 

För att nå det uppsatta målet ska klubben:

1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Newfoundlandshundklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.

2. Informera om till klubben hörande ras och deras användningsområden.

3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.

4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.

5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.

6. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.

7. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.

8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till kennelfullmäktige.

§ 4 Medlemsavgift 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar:
För personer som väljs enligt stadgarna: från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation 

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av lokalavdelningar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av SNK.

För bildande av lokalavdelningar krävs godkännande av styrelsen.

§ 7 Årsmöte 

Moment 1 Årsmöte, ordinarie och extra

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före april månads utgång.

Kallelse till ordinarie årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast fem veckor före årsmötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse från styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Extra årsmöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.

Kallelse till extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.

Moment 2 Dagordning 

Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av den som styrelsen utsett. Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängd.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till styrelsen.

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast den tre veckor före det ordinarie årsmötet hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Moment 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon delegat så yrkar och om årsmötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot årsmötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan årsmötet förklaras avslutat.

Moment 4 Närvarorätt med mera 

Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.

SKKs verkställande direktör.

Av årsmötet utsedda revisorer och revisorssuppleanter.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Moment 5 Motioner och ärenden 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast tre veckor före det år ordinarie årsmötet hålles. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

 

Moment 6 Kostnader

1. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment 4 vid ordinarie och extra årsmöte.

2. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.

3. Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

§ 8 Styrelse

 

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande,( vice ordförande utses av konstituerande möte), fyra eller sex övriga ordinarie ledamöter samt två eller fyra suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen har rätt att anmäla person till SKKs Centralstyrelse för utfärdande av temporärt tillträdesförbud.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice ordföranden.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer, bland annat:

Ansvara för klubbens avelsfrågor.

Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.

Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag.

Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.

Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte.

Senast fyra veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna.

Senast den 30 april varje år sända ett exemplar av årsredovisningen och revisorernas berättelse till SKK.

Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK föreskriver.

Senast en månad efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.

Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och årsmöte till SKK.

Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda avdelningsstadgar.

Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.

Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.

I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Revisorer 

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de revisorer som utsetts av årsmötet.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmöte då val skett till nästa ordinarie årsmöte.

Klubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1, föreläggs ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

 

§ 10 Valberedning 

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll 

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden 

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 Force majeure 

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, mom. 3, punkt 17.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslut vid ordinarie årsmöte eller likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKKs Centralstyrelse.

§ 15 Upphörande av klubben 

Beslut att hos SKKs Centralstyrelse begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte.

För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas tillSKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

 

Kommentarer inaktiverade.

 
%d bloggare gillar detta: