RSS

Nya utställningsregler

Från och med 2011-01-10 träder de nya utställningsreglerna i kraft.

Nya utställningsbestämmelser (Nedanstående text som pdf)

Texten är skriven av Anna-Lena Unden.

Från den 10 januari 2011 gäller nya utställningsbestämmelser, som i stort är gemensamma för samtliga nordiska länder. Här är alla förändringar.

Nytt i de allmänna bestämmelserna är påpekandet att ”Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.”. I de nya reglerna har också force majeure-klausulen fått en mer generell formulering.

Listan över raser som kan födas svanslösa eller med kortare svans än normalt har utökats med några raser.

Den enda egentliga förändringen i det här kapitlet gäller hur veterinärintyg ska vara utformade för att utställarna ska ha rätt att åberopa det när deras hund har en åtgärdad exteriörpåverkande skada.

I dag ska intyget vara skrivet på en specificerad blankett. I de nya reglerna räcker det att blanketten är ”godkänd av SKK”. Detta innebär att intyget ska innehålla de uppgifter som finns specificerade i de nya reglerna. Dessutom ska veterinärintyget i original alltid medtas vid utställning.

Även i de särskilda bestämmelserna betonas att hundarnas väl och ve alltid prioriteras samt att exteriöra överdrifter varken uppmuntras eller är önskvärda på utställning. Man är tydlig med att hundar som deltar på utställning ska uppvisa god mentalitet och fysisk sundhet och vara friska. Dessutom har det skrivits in att hundar som utgör en fara för andra hundar på grund av uppträdande eller smittsam sjukdom kan avvisas.

Även här påpekas att de hundar som ådragit sig någon typ av exteriörpåverkande skada ska ha med ett veterinärintyg i original samt att det alltid är upp till domaren att värdera om eller hur mycket skadan påverkar hundens exteriör i förhållande till FCI:s rasstandard.

I praktiken är detta inget nytt men nu tar man chansen att förtydliga. Det har alltid varit upp till den enskilda domaren att bedöma hur exempelvis en utslagen tand påverkar bedömningen.

Ett förtydligande är även tillägget under punkt 14 som handlar om behandling av päls, nos eller hud. Nämnda behandlingar är otillåtna redan i dag. Den som är osäker på vilka behandlingar som är otillåtna bör dock läsa på i det separata regelverket ”Nationellt Dopingreglemente för hund”.

Vad som däremot är helt nytt är de betydligt tuffare reglerna för återbetalning av utställarnas anmälningsavgifter.

Från den 10 januari 2011  återbetalas inte anmälningsavgiften om anmäld hund blir sjuk eller skadad.

Vid domarbyte kan utställaren fortfarande få sin anmälningsavgift tillbaka men då ska en skriftlig begäran, nummerlappen och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras startar.

Nytt är även att om det vid utannonseringen av utställningen angavs en reservdomare, då kan utställaren inte åberopa domarbytet för att få tillbaka anmälningsavgiften.

I övrigt gäller samma regler för återbetalning som i dag.

Värt att uppmärksamma är även att från den 10 januari 2011 ansvarar hundägaren själv för all eventuell behandling som hennes hund kan behöva om den skadas eller insjuknar på utställning. Hittills har det varit arrangörernas skyldighet att erbjuda kostnadsfri vård men den skyldigheten upphör alltså.

Utöver detta kan även följande noteras:

  • Domare får inte inneha uppfödar- eller avelsgrupp på de utställningar där hon/han dömer. Eftersom grupper registreras i utställningskatalogen utan särskild anmälan måste domaren själv tillse att den inte visas.
  • Regeln att kataloguppgifter inte får lämnas ut före aktuell utställningsdag har strukits. Det blir alltså möjligt att köpa söndagens katalog redan på lördagen om så önskas.
  • Vid utställning som SKK CS arrangerar (det vill säga Stockholm Hundmässa) kommer medlemskap i ras- eller specialklubb vara tillräckligt för att få delta. Hittills har medlemskap i länsklubb varit nödvändigt. Skälet till denna förändring är givetvis att SKK vill uppmuntra hela organisationens medlemmar att delta. Många jakthundsägare har bara medlemskap i ras- eller specialklubb, med de nya reglerna kan även de delta.
  • Behandlingstiden för inlämnad protest har förlängts från tre till sju dagar.
  • Raser som inte är erkända av FCI äger ingen rätt att delta i gruppfinalerna på de internationella utställningarna. De ska dessutom placeras åtskilda från de övriga i utställningskatalogen.

De riktigt stora förändringarna finner man dock i avsnittet om regler för bedömning.

Först kan nämnas att reserv-placeringen försvinner i såväl rasringarna som i finalerna samt att våra kvalitetspriser; det vill säga ettor, tvåor, treor och nollor ersätts av Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Sufficient (godtagbar) och Disqualified (diskvalificerad). Se illustration för hur de nya priserna är tänkta att svara mot de gamla.

Nytt är att hunden ska ha uppnått den ålder som klassen kräver senast den dag hunden ställs ut. I dag gäller att åldern ska ha uppnåtts senast dagen före utställningen börjar.

Klasserna är de samma och den inofficiella valpklassen är oförändrad. Där tillämpas fortfarande endast konkurrensbedömning.

Även i avels- och uppfödarklass kommer det att bli konkurrensbedömning, men där är det en nyhet. I dag tillämpas kvalitetsbedömning i dessa klasser.

I champion- och veteranklass tillämpas i dag endast konkurrensbedömning. Från den 10 januari 2011 tillämpas kvalitetsbedömning i samtliga officiella individuella klasser, alltså även i champion- och veteranklass. Därmed bedöms alla officiella individuella klasser (junior-, unghunds-, bruks/jakt-, öppen- champion- samt veteranklass) efter samma schema.

Kvalitetsbedömning

Precis som i dag dikterar domaren en kritik och tilldelar därefter hunden ett kvalitetspris. Efter den 10 januari blir det antingen Excellent, Very Good, Good, Sufficient eller Disqualified.

Om hunden är svårbedömd för att den inte är i utställningskondition eller saknar ringkultur kan den tilldelas omdömet ”Cannot be judged”, vilket motsvarar dagens KEP (kan ej prisbelönas)

Konkurrensklass

Endast de hundar som tilldelas Excellent går vidare till respektive konkurrensklass. Där placerar domaren fyra hundar och beslutar hur många hundar som är av certifikatkvalitet (CK). Det kan alltså vara allt från inga till fler än de fyra som blivit placerade.

I dag kan juniorer, unghundar och veteran tilldelas hederspris. Det försvinner med de nya reglerna. För att veteran ska få delta i veteranfinalen i stora ringen kan istället kvalitetspriset Excellent vara tillräckligt.

Bästa hane/tiklass

De hundar som tilldelats CK i sin konkurrensklass går vidare till bästa hane- respektive bästa tikklass. Där placerar domaren fyra hundar och delar ut certifikat till den hund som är högst placerad och som inte är svensk utställningschampion. Den närmast därefter placerade hund som inte är svensk utställningschampion erhåller reservcertifikatet.

Hund som har ett utställningschampionat i ett annat land kan alltså tilldelas certifikatet även om hunden ifråga har tävlat i championklass. Det är nytt. I dag måste den tävla i öppen klass för att kunna tilldelas certifikatet.

Med de nya reglerna ska certifikatet alltid delas ut i bästa hane- och bästa tikklass, det kommer alltså aldrig ske i jakt/brukskonkurrensklassen som det gör i dag i vissa raser.

Om hunden är av en ras där bruks- eller jaktmeriter krävs för att få ta emot certifikat är det den som visar hunden som ansvarar för att informera ringsekreteraren om att hunden har dessa meriter. Om det vid resultatregistreringen visar sig att certifikatet har gått till en obehörig hund då går det istället till den hund som tilldelades reservcertifikatet.

I de raser där det i dag delas ut fler än ett certifikat per kön kommer reglerna för championat förändras. För exempelvis tax kommer CK i jaktklass bli championatgrundande.

Reglerna för utdelande av CACIB och reserv-CACIB berörs däremot inte.

Slutligen bör man som utställare även uppmärksamma att det blir allt viktigare att komma i tid till bedömningen. Efter den 10 januari 2011 måste hunden komma innan konkurrensbedömningen av den egna klassen är avslutad för att få delta. Vid senare ankomst kan hunden få en kvalitetsbedömning efter att rasen är färdigbedömd om domaren anser att det är praktiskt möjligt.

Anna-Lena Undén

DEN NYA PRISSÄTTNINGEN NEDAN

 

Kommentarer inaktiverade.

 
%d bloggare gillar detta: